Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane poniżej jako "RODO" .
Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu czyli osobom fizycznym, w
tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym
reprezentującym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
wszystkich niezbędnych wg przepisów RODO informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i
chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.
Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w
jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób
ochrony i przetwarzania danych osobowych.
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTWAĆ
Administratorem Państwa danych osobowych jest Jaw-Tech Krzysztof Jaworski (NIP: 8792224422)
z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 81c, 87-100 Toruń
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z osobą odpowiedzialną pod
adresem email: biuro@jawtech.pl, pod numerem telefonu +48 56 661 34 17 lub pisemnie na adres
naszej siedziby wskazany powyżej.
PRETWRZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane będą przetwarzane w celu:
• rejestracji w Serwisie i założenia konta, zawarcie umowy kupna/sprzedaży, komunikacji
niezbędnej do wykonania umowy.
• przesyłania Państwu marketingowych informacji handlowych Jaw-Tech w oparciu o nasz
prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o
analizę uzasadnionego interesu.
• archiwalnym, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczania
informacji na wypadek pewnej potrzeby wykazania faktów oraz zapobiegania ich utracie
w wyniku zdarzeń losowych.
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu.
• analitycznym (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, budowanie wiedzy o
naszych Klientach, optymalizacji naszych produktów oraz procesów obsługi, itp.)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jesteśmy w stanie świadczyć Państwu
usług.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE.
• Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przechowywane nie dużej niż
przez 5 lat (okres w którym mogą ujawnić się roszczenia). Po upływie tego okresu zostaną
one oznaczone jako nieaktywne (uwarunkowania techniczne oprogramowania
uniemożliwiają całkowite usuniecie Państwa danych osobowych), a ich przetwarzanie
zostanie ograniczone wyłącznie do celów archiwalnych.