Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej "OWH", normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów przez firmę JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej "Kupującymi" lub "Kupującym". OWH stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży towarów zawieranych między JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI i Kupującymi. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWH może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI pod rygorem nieważności.

2.    W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWH, a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

3.    Niniejsze OWH mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawartych w okresie od dnia 01.01.2019 r., zawieranych pomiędzy JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI, a Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


§2. Polityka cenowa
 

1.    Firma JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI sprzedaje nabywcy towar po cenach według aktualnego cennika. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z klientem. JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.

2.    Wszelkie rabaty udzielane przez JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie pomiędzy stronami umowy.

3.    Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez MBANK S.A. w dniu wystawienia faktury, chyba że obie strony, na etapie wstępnych negocjacji poprzedzających zamówienie ustalą inaczej.§3. Zamówienia
 

1.    Zamówienie zostaje złożone :

a)    z chwilą jego doręczenia Sprzedającemu w formie tekstowej (listem poleconym, faxem na numer telefonu podany na stronie, pocztą elektroniczną) wraz z co najmniej: podaniem nazwy towaru,  ilości towaru z podaniem numeru katalogowego, jednostki miary, miejsca i adresu dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon Kupującego oraz osobę do kontaktu ze strony Kupującego, wskazanie danych umożliwiających wystawienie faktury VAT, a także złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie faktur VAT bez podpisu Kupującego, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania zamówień, pieczęć firmy;

b)    w formie elektronicznej  na stronie internetowej JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI

2.    Ponadto w każdym  zamówieniu powinna być wskazana forma dostawy (transportem własnym lub organizowanym przez firmę, z rozładunkiem lub bez). Koszty transportu ustalane są indywidualnie dla  każdego zamówienia.

3.    Brak zastrzeżeń ze strony klienta:

a)    w przeciągu 2 godzin od momentu wysłania dokumentu dla zamówień z 24-godzinnym terminem realizacji,

b)    w przeciągu 5 godzin od momentu wysłania dokumentu dla zamówień z powyżej 24-godzinnym terminem realizacji traktuje się jako akceptację przedstawionych warunków handlowych, bez zastrzeżeń

 §4. Warunki dostaw, transport
 

1.    Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości technicznych i handlowych, jak również po wpłacie pełnej zaliczki przez Kupującego, jeśli taka została wcześniej uzgodniona przez strony. Termin realizacji dostaw zamówionego asortymentu dostępnego w magazynie firmy JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI z reguły wynosi 1 do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub uiszczenia zapłaty bądź zaliczki. Dostawy bezpośrednio od producenta realizowane są w terminie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy stronami.

2.    Termin realizacji zamówienia podany w ofercie szacowany jest w dniu złożenia oferty i może ulec zmianie, gdyż jest to termin uzależniony od realizacji zamówienia przez producenta.

3.    Czasy dostawy podane powyżej to czasy orientacyjne, w których realizowana jest większość zamówień. Powyższe czasy mogą ulec wydłużeniu. Na czas, po jakim zamówione produkty trafią do Kupującego składa się czas kompletacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

4.    Podane w ofertach i katalogach ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zamówionego towaru pokrywa Kupujący. Koszty przesyłki wyceniane są osobno zależnie od wagi, wielkości i kraju docelowego wysyłki towaru. §5. Gwarancja/Reklamacja
 

1.    Gwarancja na zakupiony towar udzielana jest przez JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI na okres do 12 miesięcy od daty dostarczenia zgodnie z poniższymi warunkami, chyba, że inaczej stanowi karta gwarancyjna.

2.    Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI  z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych Kupującemu towarów.

3.    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.

4.    JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI  nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe w wyniku:

a)    nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania produktu, nieprawidłowej instalacji, konserwacji, transportu, rozładunku, magazynowania, błędów Kupującego oraz błędów projektowych lub wykonawczych osób trzecich,

b)    samowolnie dokonywanych bez zgody JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI  napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

c)    wszelkich przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, a także uszkodzeń wynikłych ze skutków naturalnego zużycia, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania, zdarzeń losowych i siły wyższej.

5.    JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem produktów dostarczonych.

6.    Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego. Uprawnienia z gwarancji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI  Odpowiedzialność z gwarancji jest ograniczona do wartości ceny netto reklamowanego towaru dotkniętego wadą.

7.    Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania odbieranych produktów z zachowaniem należytej staranności, wymaganej w stosunkach gospodarczych, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, pod kątem istnienia wad jawnych oraz braków ilościowych. Kupujący jest zobowiązany do zbadania każdego Produktu przed jego zainstalowaniem albo zastosowaniem i niezwłocznego poinformowania JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI   o ewentualnych nieprawidłowościach. Niezgłoszone w sposób powyższy wady nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji.

8.    Reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie biuro@jawtech.pl i powinna obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (jeśli występuje), numer fabryczny urządzenia, opis usterki.

9.    Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i samego produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.

10.    Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt  oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i pisemnego zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku o którym mowa w punkcie 8.

11.    Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w pkt 8 i 9  uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

12.    Wniesienie reklamacji każdorazowo musi zostać złożone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym reklamacji i zostać dostarczone wraz z protokołem szkody i dokumentacją fotograficzną zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym formularzu.

13.    Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zwróci JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI wszelkie powiązane z procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty transportu produktów, dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14.    Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt transportu do klienta ponosi JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI   

15..    Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.§6. Zwroty towaru
 

1.    Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia) wartości netto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane z zakupem i realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę.

2.    Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.

3.    Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Kupującemu  faktury korygującej wraz z notą księgową.

4.    Rozpatrywanie spraw dotyczących możliwości zwrotu towaru dotyczy tylko zamówień do 3 miesięcy od daty wystawienia faktury.

5.    W ciągu 30 dni od daty przyjęcia zwrotu, nabywca otrzymuje dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia.

6.    Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają wyprodukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, sprężyny gazowe, odcinki węży oraz inne produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie.§7. Warunki płatności
 

1.    Przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem płatności jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań określonych procedurami obowiązującymi w JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI §8. Postanowienia końcowe
 

1.    Wyłącznym miejscem wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy jest JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI.

2.    OWH podlegają wyłącznie prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.

3.    W odniesieniu do wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI.

4.    W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

5.    Tytuły poszczególnych punktów niniejszych OWH wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst OWH nie może być interpretowany na ich podstawie.

6.    Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny, a w przypadku braku konsensu w powyższym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

7.    W przypadku sporządzenia umów lub OWH w języku polskim i obcym, językiem autentycznym jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy wersją polskojęzyczną, a obcojęzyczną rozstrzygające znaczenia ma brzmienie wersji polskiej.

8.    JAW-TECH KRZYSZTOF JAWORSKI. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych OWH.

9.    Niniejsze OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży zawartych i dostaw zrealizowanych w okresie od dnia 01.01.2018.